انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
New Books
 data envelopment analysis with R
 Fuzzy Sets-Based Methods and Techniques for Modern Analytics
 آشنایی با GAMS و برنامه مدلهای DEA
    Section title Book
Top Rated Books
 Fuzzy Sets-Based Methods and Techniques for Modern Analytics
 data envelopment analysis with R
 آشنایی با GAMS و برنامه مدلهای DEA
Introduce your books | Search in books