دهمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها در شهریور ۹۷ در دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Data Envelopment Analysis Society

Designed & Developed by : Yektaweb