Iranian Data Envelopment Analysis Society

ساختار انجمن


آقای پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی
رییس هیات مدیره
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
farhadhosseinzadeh.ir
آقای دکتر علیرضا امیرتیموری
نایب رییس هییت مدیره
عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر محسن رستمی مالخلیفه
بازرس
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر مسعود صانعی
عضو هییت مدیره
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر محسن واعظ قاسمی
خزانه دار و عضو هیات مدیره
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
mohsen.vaezgmail.com
خانم دکتر شبنم رضویان
عضو هیات مدیره
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر سعید محرابیان
عضو هیات مدیره
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
خانم دکتر هیلدا صالح
عضو هیات مدیره
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر هادی ناصری
عضو هییت مدیره
عضو هییت علمی دانشگاه مازندران
آقای دکتر اسماعیل نجفی
عضو هییت مدیره
عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر بیژن رحمانی پرچیکلایی
عضو هییت مدیره
عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها