انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/26 | 

به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و تصمیم گیری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ تحلیل پوششی داده ها، انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها تشکیل گردید. 

 انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find-1.56.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب