انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- اهداف و برنامه‌ها
وظایف و اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/26 | 

به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و تصمیم گیری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ تحلیل پوششی داده ها، انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها تشکیل گردید.

وظابف و اهداف انجمن عبارتند از:

1-انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علوم ریاضی، صنایع و مدیریت سر و کار دارند.

2-همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6- انتشار کتب و نشریات علمی.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find-1.57.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب