انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها برگزار می کند کنفرانس هفتم - کرمانشاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/17 | 

هفتمین کنفرانس تحلیل پوششی داده ها - کرمانشاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

۱۸ و ۱۹ شهریور ۱۳۹۴


 
 

دبیر کنفرانس

دکتر مسعود باغفلکی
 


 

اعضای کمیته علمی کنفرانس

دبیر کمیته علمی : دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

 • دکتر علیرضا امیر تیموری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 • دکتر کیوان امینی- دانشگاه رازی- نماینده انجمن تحقیق در عملیات ایران

 • دکتر مسعود باغفلکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکترنورالدین  پرندین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکتر فرود پروانه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکتر جعفر پور محمود - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 • دکتر عالم تبریز- دانشگاه شهید بهشتی

 • دکتر قاسم توحیدی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • دکتر رضا توکل مقدم - دانشگاه تهران

 • دکتر غلامرضا جهانشاهلو- دانشگاه خوارزمی

 • دکتر فرهاد حسین زاده لطفی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

 • دکتر محمد خدابخشی- دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

 • دکتر بهروز دانشیان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 • دکتر ایوب رحیم زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکتر محسن رستمی مال خلیفه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

 • دکتر حامد رضایی ژیانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 • دکترشبنم رضویان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 • دکتر فریدون رهنمایی رود پشتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران- نماینده انجمن مهندسی مالی

 • دکتر مجید زهره بندیان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 • دکتر مهدی سلطانی فر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 • دکتر سعید شاه قبادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکتر نقی شجاع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 • دکتر هادی شیرویه زاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 • دکتر صابر ساعتی مهتدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • دکتر مسعود صانعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

 • دکتر فرزاد طهمورثی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکتر معصومه عباسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکتر محمد علیرضایی- دانشگاه علم و صنعت

 • دکتر رضا فرضی پور صائن - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج

 • دکتر علیرضا فروغی - دانشگاه قم

 • دکتر مهدی فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد فیروزکوه

 • دکتر محمد فلاح - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

 • دکتر عباس قماشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 • دکتر رضا کاظمی متین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 • دکتر سهراب کرد رستمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 • دکتر سعید محرابیان- دانشگاه خوارزمی

 • دکتر فرهاد مرادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 • دکتر فرهاد مظفری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 • دکتر سید هادی ناصری - دانشگاه مازندران

 • دکتر عباسعلی نورا- دانشگاه سیستان و بلوچستان- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران

 • دکتر عبدالله هادی وینچه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

 
 

مجموعه مقالات کنفرانس

برای دانلود مجموعه مقالات کنفرانس اینجا را کلیک کنید

 


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها:
http://irandeas.ir/find-1.62.74.fa.html
برگشت به اصل مطلب